nr. 18 din data 26.02.2009 privind aproba Caietelor de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Tarnaveni.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A   nr. 18


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.3561/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


   Art.1.Se aproba Caietele de sarcini pentru  prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Tarnaveni conform anexelor I-VIII care fac parte din prezenta hotarare.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


 


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru