nr. 20 din data 26.02.2009 privind infiintarea incepand cu data de 01 martie 2009 a traseul pentru transportul public local de persoane pe ruta Tarnaveni – Bobohalma si retur

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A   nr. 20


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând adresa nr.16706/18.11.2008 emisa de Consiliul Judetean Mures si referatul înregistrat sub nr.3594/2009;


          In temeiul art.1 al.4, art.4, art.16 si art.17 din Legea nr.92/2007 ;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


     Art.1.Incepand cu data de 01 martie 2009 se infiinteaza traseul pentru transportul public local de persoane pe ruta Tarnaveni – Bobohalma si retur cu urmatoarele statii de oprire:


 


        dus: – 1 Decembrie 1918 nr.15 – Bar TRIUMPH


       – str. Republicii nr. 30 – Colegiul Tehnic


      – str. 22 Decembrie – vis-a-vis  de Magazinul VIVALUTO


       – DN 14A – Stejarul


       – DN 14A – ramificaþia spre Bobohalma


       – Bobohalma – Moarã


       – Bobohalma – Centru


       întors: – Bobohalma – Centru


          – Bobohalma – Moarã


          – Bobohalma – ramificaþie DN 14A


          – DN 14A – Stejarul


          – str. 22 Decembrie – intersecþia cu str. Movilei


          – str. Republicii nr. 37-39


          – 1 Decembrie 1918 nr. 10-12


 


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                           Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


 


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru