nr. 22 din data 26.03.2009 privind revocarea Hotararilor Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.2 si 4 /2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                               


                                     


 


H O T Ã R R E A   nr. 22


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 martie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.5990/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


   Articol unic. Se revoca Hotararile Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.2 si 4 /2009.


   


    


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                    Radu Ghetiu


 


 


 


                       Contrasemneaza


                              Secretar


                        Stefan Blanaru