nr. 25 din data 26.03.2009 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SchusterEcosal.S.R..L.

 


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


 


 


H O T Ã R R E A nr. 25


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 martie 2009;


          Vãzând adresa S.C. Schuster Ecosal SRL nr.216/2009  înregistrata sub nr. 4424 /2009 si referatul inregistat sub nr.1801/2009 intocmit de sing.Coros Elena;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


                                               H O T A R A S T E


 


           Art.1. Incepand cu data de 01 aprilie 2009 se aproba tarifele practicate de S.C.SchusterEcosal.S.R..L. conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.   Hotararea Consiliului Local nr.106/2007 se revoca.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


  


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                    Radu Ghetiu


  


                       Contrasemneaza


                              Secretar


                        Stefan Blanaru


 


 


 Anexa __ Tarifele practicate de SC SchusterEcosal SRL 2009