nr. 34 din data 08.04.2009 privind aprobarea “Lista cu obiectivele de investitii propuse a se realiza in anul 2009 cu finantare de la bugetul local repartizat pentru S.C.Compania AQUASERV S.A.Targu Mures – Sucursala Tarnaveni”

R O M N I A


JUDEÞUL
MUREȘ


MUNICIPIUL
TÂRNÃVENI


CONSILIUL
LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 34


 


 


         
Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din
data de 08 aprilie 2009
;


         
Vãzând Expunerea de motive înregistrata sub nr.7375/2009
;


         
În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale
nr.215/2001
;


  


H O T A R A S T E


   


         
Art.1.Se aproba “Lista cu
obiectivele de investitii propuse a se realiza in anul 2009 cu finantare de la
bugetul local repartizat pentru S.C.Compania AQUASERV S.A.Targu Mures –
Sucursala Tarnaveni” conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.


Art.2. Cu  aducerea
la   îndeplinire a   prezentei   hotãrâri se imputerniceºte primarul
municipiului Târnãveni.


 


  


                                                         
            
 Presedinte de
sedinta


                                                                                    
Incze Csaba


 


  


                       
Contrasemneaza


                  
         
Secretar


                  
      Stefan
Blanaru


 


Anexa  – Lista cu obiectivele de investitii propuse a se realiza in anul 2009 cu finantare de la bugetul local
repartizat pentru S.C.Compania AQUASERV S.A.Targu Mures – Sucursala
Tarnaveni