nr. 37 din data 30.04.2009 privind aprobarea programului de circulatie pe traseul Tarnaveni – Bobohalma – Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 37


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 aprilie 2009;


          Vãzând raportul intocmit de Comp Transport public local inregistrat sub nr.8308/2009 si Nota de fundamentare inregistrata sub nr.6496/2009:


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1.Se aproba programul de circulatie pe traseul Tarnaveni – Bobohalma – Tarnaveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Art.2.Se aproba pretul biletului si abonamentelor pe traseul Tarnaveni – Bobohalma – Tarnaveni dupa cum urmeaza:


          – Bilet :  5 lei/calatorie


          – Abonamente : 135 lei/luna


                                    74 lei/jumatate de luna


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                 Presedinte de sedinta


                                                        Incze Csaba 


 


 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                           Stefan Blanaru


 


 


 


                                                                                                Anexa


 
 


Plecãri din Târnãveni


Plecãri din Bobohalma


Luni –Marþi – Joi – Vineri


5.30; 6.30; 7.30; 13.30; 15.45; 18.00


6.00; 7.00; 9.45; 14.00; 16.15; 18.30


Miercuri


5.30; 6.30; 7.30; 9.20; 13.30; 15.45; 18.00


6.00; 7.00; 8.00; 9.50; 14.00; 16.15; 18.30


Sâmbãtã


5.30; 7.30; 13.30; 15.45


6.00; 8.00; 14.00; 16.15


Duminicã


7.30; 13.30; 15.45


8.00; 14.00; 16.15