nr. 38 din data 30.04.2009 privind aprobarea inventarierii patrimoniului privat al municipiului Tarnaveni pe anul 2008

JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 38


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 aprilie 2009;


          Vãzând raportul intocmit de consilier Badea Cristina inregistrat sub nr.8382/2009;


          In temeiul art.10 al.2 si legea nr.213/1998 si art1 si art.2 din OG nr.112/2000;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba scoaterea din functiune si casarea bunurilor mijloace fixe in suma de 49.217,44 lei inscrise Anexa 1.


          Art.2. Se aproba casarea bunurilor obiecte de inventar in suma de 92.798,75 lei inscrise in Anexa 2.


          Art.3. Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.4. Sumele rezultate din casarea bunurilor inscrise in Anexele 1-2, se fac venit la bugetul local al municipiluui Tarnaveni.


Art.5. Se aproba inventarierea patrimoniului privat al municipiului Tarnaveni pe anul 2008.


Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                              Presedinte de sedinta


                                                                         Incze Csaba 


 


 


 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                           Stefan Blanaru