nr. 40 din data 15.05.2009 privind aprobarea actualizarii componenþei Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si aprobarea Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 40


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 15 mai  2009;


          Vãzând Referatul intocmit de Arhitect sef Coros Ioan, inregistrat sub nr.10386 /2009 ;


In temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aproba actualizarea componenþei Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, astfel:


          Membrii cu drept de vot:


          Keresztes Geza – arhitect, atestat RUR si MCC


          Gheorghiu Petru Alexandru – arhitect, atestat RUR si MCC


          Fisus Danut Ioan – arhitect


          Trif Nicolae – inginer


          David Dragos – inginer


Consultanti de la urmatoarele institutii:


          Stoian Cristian – inginer Compania Naþionalã “Apele Române” – Direcþia Apelor Mureº


          Muntean Simion – inginer, Ocolul Silvic


          Coros Maria Carmen – compartiment Protectia Mediului, Primaria mun. Tarnaveni


          Baba Ioan – dr. Circumscriptia sanitar-veterinara


          Coman Aurel – inginer SC Electrica Sa


          Mihaila Victor – inginer SC Aquaserv SA


          Russu Ioan – EON Gaz Romania


          Popovici Filon – inginer Romtelecom


Delegatul Comisiei de amenajare a teritoriului ºi urbanism a consiliului local Tarnaveni:


           Muntean Ioan – consilier local


Secretariatul Tehnic


          Coros Ioan – arhitect sef


          Medesan Daniela


Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.3. Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.23 din 28 august 2008 se revoca.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                       Meghesan Nicolae Sorin


 


 


                           Contrasemneaza


                                 Secretar


                             Stefan Blanaru


 


 


 


 


 Anexa


REGULAMENTULde organizare si functionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism


 


 


                            


 


 


CAPITOLUL I


DISPOZITII GENERALE


 


 


          Art.1. In scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea durabila locala si judeteana, arhitectul sef este sustinut de Comisia Tehnica de Amenajare a teritoriului si de urbanism – organ consultativ cu atributii de avizare, expertizare tehnica si consultanta.


          Art. 2. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism are ca atributii avizarea din punct de vedere tehnic a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si de fundamentare sau cercetare prealabila, conform competentelor date de art. 37, alin. (4) al Legii nr. 350/2001, modificata si completata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul.


          Art. 3. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este numita prin Hotarare a Consiliului Local Tarnaveni, iar componenta acesteia se poate modifica de cate ori este necesar.


          Art. 4. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism se convoaca in plen sau in numar restrans, in functie de importanta lucrarilor de analizat, la propunerea arhitectului sef.


          Art. 5. Convocarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism se asigura prin secretariatul comisiei si se realizeaza prin invitatii transmise prin fax, telefon sau e-mail cu cel putin 2 zile inainte de sedinta propriu-zisa.


          Art. 6. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, este legal constituita daca sunt prezenti


          ½+1 din membrii, pentru lucarri comune


          2/3 din membrii, pentru obiectivele de interes judetean sau national.


Art. 7.  Se emite avizul favorabil prin votul a ½+1 din membrii comisiei prezenti la lucrari.


 


 


CAPITOLUL II


STRUCTURA ORGANIZATORICA, CONDUCEREA SI PERSONALUL COMISIEI


 


 


 Art. 8. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este compusa din:


(1)membrii cu drept de vot


(2)consultanti


(3)membrii delegati


(4)secretariatul comisiei


 


(1) Membrii cu drept de vot sunt desemnati in conformitate cu cerintele din Legea nr. 350/2001, modificata si completata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cat si din continutul-cadru al Reglementarilor tehnice, la propunerea arhitectului sef al Ordinului Arhitectilor din Romania. Atributiile membrilor sunt cele rezultate din atributiile de serviciu specifice fiecaruia.


(2) Membrii consultanti sunt desemnati in conformitate cu cerintele din Legea nr. 350/2001, modificata si completata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cat si din continutul-cadru al Reglementarilor tehnice altele decat cele de la alin. (1), pentru lucrari care sunt situatii specifice. Atributiile membrilor consultanti sunt cele rezultate din atributiile de serviciu specifice fiecaruia si sunt invitati la sedinta comisiei in cazul in care documentatia contine propuneri ce vizeaza aceste domenii.


(3) Membrii delegati sunt desemnati de catre Comisia de amenajare a teritoriului si urbanism si ca atributie sunt observatori la lucrarile comisiei.


(4) Secretariatul comisiei este asigurat prin aparatul propriu al arhitectului sef si are urmatoarele atributii:


          analizeaza documentatiile depuse


          verifica daca sunt indeplinite conditiile legale de avizare


          pregateste avizul unic


          propune restituirea documentaiile incomplete sau gresit intocmite


          asigura locul de desfasurare a sedintelor comisiei


          intocmeste AVIZUL UNIC


          asigura expedierea AVIZULUI UNIC


          tine evidenta lucrarilor


          fundamenteaza si pregateste proiectul de hotarare al Consiliului Local


          prezinta in sedinta de aprobare in fata Consiliului Local proiectul de hotarare


          comunica solicitantului decizia Consiliului Local


          tine evidenta hotararilor emise


 


 


 


CAPITOLUL III


                                                        DISPOZITII FINALE


 


 


          Art. 9. Comisia tehnica poate fi convocata lunar sau ori de cate ori este necesar.


          Art. 10. La sedintele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor al documentatiilor sau proiectelor supuse avizarii conform prevederilor art. 37, alin. (6) al Legii nr. 350/2001, modificata si completata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul.


          Art. 11 Pentru lucrarea care intruneste numarul de voturi cerut se va elibera AVIZ UNIC FAVORABIL.


          Art. 12. Lucrarile care nu intrunesc numarul de voturi vor primi AVIZ NEGATIV si vor fi returnate solicitantului cu observatiile rezultate ca urmare a analizarii documentatiei.


          Art. 13. Primaria locala va suporta cheltuielile de deplasare si diurna membrilor din comisie care domiciliaza in alte localitati.


 


 


 


                   INTOCMIT:


          Arh.sef ing. COROS IOAN