nr. 45 din data 28.05.2009 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita delegatiei municipiului Tarnaveni, aprobata prin H.C.L. nr.31/2009, in localitatea Halle – Germania in perioada 25 – 28 aprilie 2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 H O T Ã R R E A nr.45


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 mai 2009;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.11048/2009


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 4578 lei ocazionate de vizita delegatiei municipiului Tarnaveni aprobata prin H.C.L. nr.31/2009 in localitatea Halle – Germania in perioada 25 – 28 aprilie 2009.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                   Meghesan Nicolae Sorin


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru