nr. 47 din data 28.05.2009 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii amenajarii pietei agroalimentare din cart.1 Decembrie 1918

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                            


 


H O T Ã R R E A nr. 47


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 mai 2009;


          Vãzând referatul intocmit de viceprimarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.11044/2009


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã necesitatea si oportunitatea amenajarii pietei agroalimentare din cart.1 Decembrie 1918.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                   Meghesan Nicolae Sorin


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru