nr. 50 din data 17.06.2009 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea in municipiul Tarnaveni a actiunii sportive ”Zilele olimpismului” in perioada 30-31 mai 2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                               


                                     


 


H O T Ã R R E A   nr. 50


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17 iunie 2009;


          Vãzând referatul întocmit de dl.Begher Lenuta, consilier – Cabinet primar înregistrat sub nr.12271/2009;


          În baza art.36 al.2 lit.d si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1.Se aprobã cheltuielile in suma de 15.595 lei ocazionate de desfasurarea in municipiul Tarnaveni a actiunii sportive:”Zilele olimpismului” in perioada 30-31 mai 2009.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 

 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru