nr. 54 din data 17.06.2009 privind aprobarea avizului Prealabil de Oportunitate nr. 1 din 10.06.2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 54


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17iunie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.12467/2009 intocmit de arhitect sef Coros Ioan;


          In temeiul art.32 al.1 lit.b si art.37 al.5 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 1 din 10.06.2009, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru