nr. 81 din data 27.08.2009 privind aprobarea instrainarii prin licitatie publica a terenului situat in Tarnaveni inscris in CF nr.50458 Tarnaveni nr.top. 535/2/2

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


 


H O T Ã R R E A nr. 81


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 august 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.16804/2009 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


          In temeiul prevederilor art.36 al.5 lit b, art.123 si art.45 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


 


Art.1. Se aproba instrainarea prin licitatie publica a terenului situat in Tarnaveni inscris in CF nr.50458 Tarnaveni nr.top. 535/2/2  in suprafata de 726 m.p.aflat in domeniul privat al  municipiului Tarnaveni.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


 


 


                                                                                          Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru