nr. 73 din data 27.08.2009 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Casei de Cultura “Mihai Eminescu” Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


 


H O T Ã R R E A nr. 73


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 august 2009


          Vazand referatul inregistrat sub nr.16297/2009 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


In baza prevederilor Ordinului nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ºi funcþionare a institutiilor de cultura si ale art.1 al.3 din OG nr.9/1996 privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a instituþiilor publice de culturã modificata de OUG nr.4/2009.


          In temeiul prevederilor art.36 al.6 lit a, pct.4 si art.45 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


 


Art.1. Se aproba Regulamentul de functionare a Casei de Cultura Mihai Eminescu conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


 


 


Contrasemneaza


 Secretar


Stefan Blanaru


 


 Anexa- Regulamentul de functionare a Casei de Cultura “Mihai Eminescu”