nr. 79 din data 27.08.2009 privind acordarea in folosinta gratuita a unui spatiu

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA nr. 79

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 august 2009,


Vãzând referatul inregistrat sub nr.16643/2009, intocmit de inspector Badea Cristina, 


In temeiul prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001,


            In baza prevederilor art.45.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


HOTÃRÃșTE:


 


 


 


Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului inscris in CF 50116-C1-U2 nr.top.411/1/3/2/II/A, catre  Asociatia de Proprietari nr.2 Tarnaveni, pentru o perioada de 10 ani.


            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru