nr. 78 din data 27.08.2009 privind aprobarea delegatiei care se va deplasa in luna octombrie 2009 la Ronchin Franta.

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI                                             


CONSILIUL LOCAL                                                        


 


 


 HOTÃRÂREA nr. 78


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni, întrunit în ºedinþa ordinarã din data de 27 august 2009;


          Vãzând invitaþia Primãriei din Ronchin pentru participarea unei delegaþii a municipiului Târnãveni la manifestãrile prilejuite de aniversarea a 25 ani de la semnarea Cartei de Infrãþire între localitatea Ronchin Franta si localitatea Halle Germania,


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.16665/2009,


          În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


                                 


HOTÃRÃșTE


 


 


Art.1.  Se desemneaza delegatia municipiului Tarnaveni care se va deplasa la Ronchin-Franþa, pentru a participa la evenimentele ocazionate de aniversarea a 25 ani de la semnarea Cartei de Infrãþire între localitatea Ronchin Franta si localitatea Halle Germania, în perioada 02-06 octombrie 2009, care va avea urmatoarea componenta:


1.ing.Octavian Popa – consilier, Presedintele comitetului de infratire.


2.Blanaru Stefan – secretarul municipiului Tarnaveni          


3.Incze Csaba Stefan Levente – consilier local


4.Coros Ioan – consilier local


5.Baciu Vasile – translator


Cheltuielile de transport pe ruta Tarnaveni-Bucuresti-Charleroi – Beauvais-Cluj Napoca-Tarnaveni ocazionate cu acest prilej, vor fi suportate din bugetul local al municipilului Tarnaveni pe anul 2009.


         


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru