nr. 7 din data 28.01.2010 privind aprobarea acordarii gratuitatilor, pentru anul 2010, la transportul public local pentru persoanele pensionare

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


H O T Ã R R E A  nr. 7 /28.01.2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 ianuarie 2010;


          Vazand referatul intocmit de Comp.”Transport Public local” inregistrat sub nr.438/2010;


          In temeiul prevederilor art 17 lit.o din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;


          În baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art1. Pentru  anul 2010 se aproba acordarea gratuitatilor la  transportul public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 55 de ani, nivelul pensiei de maxim 1.000 lei si domiciliul in municipiul Tarnaveni  (inclusiv Bobohalma, Botorca si Custelnic) in limita sumei de 30 lei/persoana.


Art.2. Decontarea sumelor privind gratuitatile stabilite pentru anul 2009, se va face de catre Primaria municipiului Tarnaveni catre operatorul de transport public local in data de 10 a lunii curente pentru luna anterioara, in conformitate cu legitimatiilede calatorie eliberate.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                   Bercea Ioan  


 


 


                             Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru