nr. 22 din data 25.02.2010 privind aprobarea organigramei si statul de functii ale Directiei Administratia Domeniului Public

ROMÂNIA                                                                                                  


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                  


                                     


HOTÃRÂREA nr. 22/2010

 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 februarie 2010;


          Vãzând expunerea de motive prezentatã de Serviciul O.S.R.U. înregistratã sub nr.  2986/16.02.2010;


În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi a Legii cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice nr. 330/2009;


In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se aprobã organigrama ºi statul de funcþii ale Direcþiei  Administraþia Domeniului Public, conform anexelor 1 -2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


                                                                   Preºedinte de sedinþã


                                              Bota Claudia


 


 


          Contrasemneaza


                 Secretar


                      Stefan Blanaru