nr. 28 din data 25.02.2010 privind aprobarea participarii Consiliului local ca si partener in Programul “Spatii verzi” componenta Spatii verzi urbane –Proiectul Aleea liceenilor, alaturi de ceilalti doi parteneri; Asociatia Ecotehno Educatia Tarnaveni si Colegiul Tehnic Tarnaveni

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


                                       HOTARAREA  nr.28/2010


 


 


 


        Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 25.februarie 2010;


        Vazand referatul inregistrat sub nr. 3590/2010 intocmit de catre consilierul Serban Maria ;


        In baza art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;


 


                                           HOTARASTE


 


       Art. 1. Se aproba participarea Consiliului local ca si partener in Programul “Spatii verzi” componenta Spatii verzi urbane –Proiectul Aleea liceenilor, alaturi de ceilalti doi parteneri; Asociatia Ecotehno Educatia Tarnaveni si Colegiul Tehnic Tarnaveni.


 


       Art. 2. Se mandateaza d-na consilier Serban Maria sa reprezinte Consiliul local in acest proiect.


 


      Art.3. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                              Bota Claudia


 


 


 


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru