nr. 38 din data 25.03.2010 privind aprobarea atestarii ca administratori de imobil a unor persoane

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 38


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 martie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de Comisia pentru atestarea administratorilor de imobil  inregistrat sub nr.4199/2010;


In temeiul prevederilor art.58 al.1 din Normele de aplicare a Legii nr.230/2007 aprobate prin HGR nr.1588/2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aproba atestarea ca administratori de imobil a urmatoarelor persoane:


 


1.-  Cãbuþ Eugenia- domiciliatã in Mun. Târnãveni, srt. Armatei nr. 56


2.-  Damian Virginia-Carmen- domiciliatã În Târnãveni, str. Mediaºului nr.28


3.-  Frim Marcela- domiciliatã în Mun. Târnãveni, str. George Coºbuc nr.29


4.-  Iacob Elena-Camelia- domiciliatã în Mun. Târnãveni, cart. Viitorului bl.13/O, ap. 25


5.-  Matei Carmen –Claudia- domiciliatã în Mun. Târnãveni, str. Octavian Goga nr.12


6.-  Salahub Cristina-Ecaterina- domiciliatã în Mun. Târnãveni, str.22 Decembrie nr. 1 ,ap.1


7.-  ștef Didina-Olivia- domiciliata in Mun. Târnãveni, cart.șoimilor nr.102,bl.C, ap.13


8.-  Varga Francisc-domiciliat in Mun. Târnãveni, cart. Viitorului, bl. 13/H ap.23


 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                          Chindris Ovidiu


 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru