nr. 40 din data 25.03.2010 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al unor bunurilor

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr.40


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 martie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de inspector Badea Cristina inregistrat sub nr.5211/2010;


In temeiul prevederilor art.10 si art.21 al.2 din Legea nr.213/1998 privind regimul juridic al proprietatii publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. In scopul casãrii lor, se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al bunurilor prevazute in anexa nr.I care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Se insuseste inventarul domeniului public al municipiului Tarnaveni conform anexelor II-IV care fac parte integranta din prezenta hotarare.


         


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                        Chindris Ovidiu


 


 


 


 


 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru


 


   Anexa 1 

 Anexa 2  Anexa 3  Anexa 4