nr. 48 din data 29.04.2010 privind aproba contractul de comodat pentru spatiul situat in Tarnaveni str.Armatei nr.82 in scopul infiintarii unui Camin de batrani

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 48 / 2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de Sef serviciu Public Asistenta Sociala, inregistrat sub nr.6998/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se aproba contractul de comodat pentru spatiul situat in Tarnaveni str.Armatei nr.82 in scopul infiintarii unui Camin de batrani, conform anexei care face parte din prezenta Hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru


 


  


Anexa


 


    CONTRACT DE COMODAT


 


 


 


 


    PÃRÞILE CONTRACTANTE


 


    Între


   Art. 1. S.C. Gecsat SA cu sediul în Tarnaveni, str.Armatei, nr.82, judeþul Mures, în calitate de comodant, reprezentatã prin Director Marginean Cristian


    ºi


   Art. 2. Primaria municipiului Tarnaveni cu sediul in Tarnaveni Piata Primariei nr.7, judeþul Mures, reprezentata prin primar ing.Matei Alexandru Adrian în calitate de comodatar


 


 


    OBIECTUL CONTRACTULUI


   Art. 3. Obiectul contractului îl constituie folosinta gratuita a imobilului situat in Tarnaveni str.Armatei nr.82 pentru infiintarea si functionarea unui Camin de batrani,conform schitei anexate.


 


    TERMEN


   Art. 4. Termenul contractului este de 15 ani.


Termenul poate fi prelungit prin acordul partilor.


 


    DREPTURILE șI OBLIGAÞIILE PÃRÞILOR


   Art. 5. Comodantul are dreptul:


   – de a primi la expirarea termenului contractului imobilul împrumutat comodatarului;


   – de a exercita, în cazul refuzului de restituire a imobilulului de cãtre comodatar, acþiunea realã în revendicare sau o acþiune personalã derivatã din contract.


 


   Art. 6. Comodatarul are dreptul:


   – de a utiliza bunul conform destinatiei acestuia specificate in obiectul prezentului contract.


          sã modifice compartimentarea spaþiului conform necesitãþilor înfiinþãrii Cãminului de Bãtrâni, fãrã a-i afecta structura de rezistenþã a clãdirii


 


   Art. 7. Comodantul se obligã:


   – sã puna la dispozitia comodatarului  imobilul situat in Tarnaveni str.Armatei nr.82 in termen de 15 zile de la data incheierii contractului;


   – sã suporte riscul distrugerii fortuite a imobilului.


 


   Art. 8. Comodatarul se obligã:


    sã asigure intretinerea  imobilulului care face obiectul prezentului contract;


   – sã foloseascã imobilul potrivit destinaþiei stabilite prin prezentul contract;


          sã restituie la data încheierii contractului imobilul situat in Tarnaveni str.Armatei nr.82


          modificãrile aduse spaþiului vor trece în proprietatea comodantului cu titlu gratuit la încetarea contractului


 


 


    RÃSPUNDEREA


   Art. 9. Comodatarul rãspunde pentru deteriorarea sau pierderea – în tot sau în parte – a imobilului, dacã nu dovedeºte cã deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau cã deteriorarea este consecinþa folosirii potrivit destinaþiei ºi fãrã culpã din partea sa.


 


    FORÞA MAJORÃ


   Art. 10. Forþa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã.


    Partea contractantã care invocã forþa majorã, o poate face opozabilã celeilalte pãrþi cu condiþia informãrii despre apariþia cauzei de forþã majorã în cel mult 5 zile de la apariþia acesteia adãugând o confirmare a unor autoritãþi competente care sã certifice realitatea ºi exactitatea cauzei.


 


    ÎNCETAREA CONTRACTULUI


   Art. 11. Raporturile contractuale înceteazã prin restituirea imobilululi în stare corespunzãtoare la termenul prevãzut în contract.


   Art. 12. În caz de nerespectare a obligaþiilor de cãtre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.


 


    LITIGII


   Art. 13. Litigiile dintre pãrþile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilã, vor fi soluþionate de instanþele judecãtoreºti competente.


 


    Prezentul contract a fost încheiat astãzi _____________în 2 exemplare originale, din care unul rãmâne la comodant ºi unul la comodatar.


 


 


 


                COMODATANT,                                     COMODATAR,


                  S.C. Gecsat SA                      Primaria municipiulului Tarnaveni


 


               D I R E C T O R                                          P R I M A R


   ing.Marginean Cristian                         ing.Matei Alexandru Adrian