nr. 53 din data 29.04.2010 privind inventarul patrimoniului privat al municipiului Tarnaveni pe anul 2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 53 / 2010


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


          Vãzând raportul intocmit de consilier Badea Cristina inregistrat sub nr.7978/2010;


          In temeiul art.10 al.2 si legea nr.213/1998 si art.1 si art.2 din OG nr.112/2000;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba scoaterea din functiune si casarea bunurilor mijloace fixe in suma de 36.749,27 lei inscrise Anexa 1.


          Art.2. Se aproba casarea bunurilor obiecte de inventar in suma de 90.648,98 lei inscrise in Anexa 2.


          Art.3. Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.4. Sumele rezultate din casarea bunurilor inscrise in Anexele 1-2, se fac venit la bugetul local al municipiluui Tarnaveni.


Art.5. Se aproba inventarierea patrimoniului privat al municipiului Tarnaveni pe anul 2009.


Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


          Anexele 1-2 pot fi consultate la Compartimentul Patrimoniu cam.22 


                                                                Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru