nr. 54 din data 29.04.2010 privind aprobarea Documentatiei de atribuire a Contractului de achizitie pentru ”Concesionarea serviciului de salubrizare”


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 54 /2010


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie  2010;


          In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006; a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; a Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; a Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; a Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor si a Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;


          Urmare sentintei nr.55/16.01.2006 a Tribunalului Mures pronuntata in dosarul nr.1099/2005; a Deciziei nr.493/R  din 20 iunie 2006 a Curtii de Apel Targu Mures pronuntata in dosar nr.398/2006/CCA si a  Deciziei nr.819/R din 27 octombrie 2006 pronuntata in dosarul nr.654/2006/CCA de anulare a licitatiei de concesionare si privatizare prin vanzarea de active a Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Tarnaveni;


          Vãzând Referatul intocmit de Comisia numita prin Dispozitia nr.873/2008, inregistrat sub nr. 7818 /2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aproba Documentatia de atribuire a Contractului de achizitie pentru ”Concesionarea serviciului de salubrizare” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu modificarea punctajului pentru experienta similara de la 10 la 100 puncte, totalul punctajului va fi 790.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


                            


                   Contrasemneaza


                 Secretar


                   Stefan Blanaru


 


 Anexa