nr. 55 din data 29.04.2010 privind aprobarea modificarii art. 2 aliniatul 3 din Hotãrârea Consiliului local nr. 48/2009

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


H O T Ã R R E A   nr.  55 /2010


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


Vãzând referatul întocmit de consilier Begher Lenuþa, înregistrat sub nr. 8.000/22.04.2010;


În baza prevederilor art. 36 al. 2  lit d, al. 6 lit. a pct. 1 ºi lit. b precum ºi art. 46 al. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


          Art. 1. Se aprobã modificarea art. 2 aliniatul 3 din Hotãrârea Consiliului local nr. 48/2009 în sensul:


 


          “- Pentru participanþii la olimpiadele ºcolare ºi concursuri la faza naþionalã organizate de ministerul de resort, precum ºi pentru participanþii la concursurile sportive faza interjudeþeanã/ naþionalã, dupã cum urmeazã:…”


 


          Pentru jocurile de echipã, suma stabilitã / echipã va fi de 3 ori mai mare faþã de cea stabilitã pentru participare individualã.”


         


          Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotãrârii nr. 48/2009 rãmân neschimbate.


 


          Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte primarul municipiului Târnãveni.


  


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru