nr. 60 din data 27.05.2010 privind aprobarea contului de execuþie al bugetului general al municipiului Tarnaveni si situatiile financiare anuale pe anul 2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 60


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 mai 2010;


          Vãzând raportul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.10007/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã contul de execuþie al bugetului general al municipiului Târnãveni si situatiile financiare anuale pe anul 2009, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                          Cimpoca Alin Claudiu


 


 


               Contrasemneaza


                     Secretar


                Stefan Blanaru


 


Anexa