nr. 63 din data 27.05.2010 privind revocare Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.33/2010

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr.63


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 mai 2010;


          Vãzând raportul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.10312/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Articol unic. Se revoca Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.33/2010.


 


  


                                                          Presedinte de sedinta


                                                          Cimpoca Alin Claudiu


 


 


               Contrasemneaza


                     Secretar


                Stefan Blanaru