nr. 70 din data 24.06.2010 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures sucursala Tarnaveni

R O M N I A             


JUDEÞUL MURES


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTÃRÂREA nr.70


privind aprobarea preþurilor ºi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apã ºi de canalizare prestate de S.C.  COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureº sucursala Târnãveni


              Consiliul local minicipal Târnãveni, întrunit în ºedinþã ordinarã  din data de 24.06.2010,


              Vãzând Expunerea  de motive a SC Compania Aquaserv SA nr.1261 din 08.06.2010  , privind aprobarea preþurilor ºi tarifelor pentru serviciile  publice de alimentare cu apã ºi canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureº sucursala Târnãveni,


Având în vedere prevederile:


– OUG nr.53/2006 privind aprobarea Contractului de finanþare SAMTID-B , care stipuleazã cã operatorii regionali vor aplica tarife unice pe intreaga arie de operare


– Contractul de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare prin concesiune  semnat la data de 05.03.2010, aprobat de fiecare autoritate a administratiei publice locale componenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare „AQUA INVEST MURES ”.


– actul A.N.R.S.C. nr. 3417491/MLM/02.06.2010, prin care avizeazã nivelurile preþurilor ºi tarifelor ce urmeazã sã le practice S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureº sucursala Târnãveni,


h o t ã r ã º t e:


Art. 1  Se aprobã urmãtoarele preþuri ºi tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apã , de canalizare – epurare ape uzate menajere si canalizare ape pluviale prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureº sucursala Târnãveni:


 


 


Denumirea serviciului public


Preþ/Tarif aprobat


– lei/mc –


cu T.V.A.


fãrã T.V.A.


1


2


Apa potabila  


2,81


2,36


Canalizare – epurare ape uzate menajere


1,86


1,56


Canalizare ape pluviale


0,74


0,62


 


Art. 2 Preþurile ºi tarifele pentru serviciile publice de apã potabilã, canalizare – epurare  ape uzate menajere ºi canalizare ape pluviale aprobate conform art. 1 se aplicã începând cu data de 01.07.2010.


Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotãrâri se încredinþeazã Primarul municipiului Târnãveni, ºi conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureº .


 


                          Presedinte de sedinta


                              Coros Ioan


 


                                                                                             Contrasemneaza


                                                                                                    Secretar


                                                                                                Stefan Blanaru