nr. 71 din data 24.06.2010 privind aprobarea contractului de comodat pentru spatiul situat in Tarnaveni str.Armatei nr.82

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 71/2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24 iunie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de Sef serviciu Public Asistenta Sociala, inregistrat sub nr.11173/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art1. Se aproba contractul de comodat pentru spatiul situat in Tarnaveni str.Armatei nr.82 in scopul infiintarii unui Camin de batrani, conform anexei care face parte din prezenta Hotarare.


Art.2. Hotararea Consiliului Local nr.48/2010 se revoca.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                          Presedinte de sedinta


                              Coros Ioan


                                                                                            Contrasemneaza


                                                                                                   Secretar


                                                                                               Stefan Blanaru


 


 Anexa


 


CONTRACT DE COMODAT


 PÃRÞILE CONTRACTANTE


  Între


  Art. 1. S.C.Gecsat SA cu sediul în Târnãveni, str.Armatei, nr.82, jud.Mureº, în calitate de comodant, reprezentatã prin Director Mãrginean Cristian


  ºi


  Art. 2. Primãria Târnãveni cu sediul în Târnãveni, str. Piaþa Primãriei, nr.7, judeþul Mureº, reprezentatã prin Ing. Matei Alexandru Adrian în calitate de comodatar


OBIECTUL CONTRACTULUI


  Art. 3. Obiectul contractului îl constituie folosinþa gratuitã a imobilului situat în Târnãveni, str. Armatei, nr.82 pentru înfiinþarea unui Cãmin de bãtrâni, conform schiþei anexate.


TERMEN


 Art. 4. Termenul contractului este de 15 ani.


Termenul poate fi prelungit prin acordul pãrþilor.


DREPTURILE șI OBLIGAÞIILE PÃRÞILOR


  Art. 5. Comodantul are dreptul:


          de a primi la expirarea termenului contractului imobilul împrumutat comodatarului;


          de a exercita, în cazul refuzului de restituire a imobilului de cãtre comodatar, acþiunea realã în revendicare sau o acþiune personalã derivatã din contract.Art. 6. Comodatarul are dreptul:


          de a utiliza bunul conform destinaþiei acestuia specificate în obiectul prezentului contract;


          sã modifice compartimentarea spaþiilor conform necesitãþilor înfiinþãrii Cãminului de bãtrâni, fãrã a-i afecta structura de rezistenþã a clãdirii.


   Art. 7. Comodantul se obligã:


          sã punã la dispozitia comodatarului imobilul situat în Târnãveni, strada Armatei, nr.82, în termen de 5 zile de la Notificarea câºtigãrii proiectului privind înfiinþarea Cãminului de bãtrâni finanþat din fonduri externe nerambursabile;


          sã suporte riscul distrugerii fortuite a imobilului.


   Art. 8. Comodatarul se obligã:


          sã asigure întreþinerea imobilului care face obiectul prezentului contract;


          sã foloseascã imobilul potrivit destinaþiei stabilite prin prezentul contract;


          sã restituie la data încheierii contractului imobilul situat în Târnãveni, str. Armatei, nr.82;


          modificãrile  aduse  spaþiului  se  vor face cu acordul comodantului ºi  vor


     trece  în  proprietatea  comodantului cu titlul  gratuit  la  încetarea contractului .


RÃSPUNDEREA


   Art. 9.Comodatarul rãspunde pentru deteriorarea sau pierderea- în tot sau în parte –a imobilului, dacã nu dovedeºte cã deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau cã deteriorarea este consecinþa folosirii potrivit destinaþiei ºi fãrã culpã din partea sa.


FORÞA MAJORÃ


   Art. 10. Forþa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã.


   Partea contractantã care invocã forþa majorã, o poate face opozabilã celeilalte pãrþi cu condiþia informãrii despre apariþia cauzei de o forþã majorã în cel mult 5 zile de la apariþia acesteia adãugând o confirmare a unor autoritãþi competente care sã certifice realitatea ºi exactitatea cauzei.


 


ÎNCETAREA CONTRACTULUI


 


   Art. 11. Raporturile contractuale înceteazã prin restituirea imobilului în stare corespunzãtoare la termenul prevãzut în contract.


   Art. 12. În caz de nerespectare a obligaþiilor de cãtre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.


LITIGII


   Art. 13. Litigiile dintre pãrþile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilã, vor fi soluþionate de instanþele judecãtoreºti competente.


Prezentul contract a fost încheiat astãzi__________în 2 exemplare originale,  din care unul rãmâne la comodant ºi unul la comodatar.


 


        COMODATANT,                                            COMODATAR,


          S.C.  Gecsat SA                           Primãria municipiului Târnãveni


           D I R E C T O R                                               P R I M A R


       ing.Mãrginean Cristian                       ing.Matei Alexandru Adrian