nr. 75 din data 24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a administratiei pietelor din municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 75/2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24 iunie 2010;


          In temeiul prevederilor HGR nr.348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a administratiei pietelor din municipiul Tarnaveni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


  


                          Presedinte de sedinta


                              Coros Ioan


 


                                                                   Contrasemneaza


                                                                         Secretar


                                                                    Stefan Blanaru


   – Anexa-Regulamentul de organizare si functionare a administratiei pietelor din municipiul Tarnaveni