nr. 76 din data 24.06.2010 privind aprobarea Documentatia tehnico-economica (expertiza tehnica, audit energetic, DALI si analiza cost-beneficiu) pentru obiectivul de investitii „Modernizare Centru Social Tarnaveni”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂREA NR.76/2010


 


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 24 iunie 2010;


             Vãzând referatul nr.12.482/24.06.2010, a d-lui ing. Chirila Vasile, privind proiectul “Modernizare Centrul Social Tarnaveni”


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d  din Legea nr. 215/2001,


             În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


 


 


HOTÃRÃșTE:


 


 


 Art. 1. Se aproba  Documentatia tehnico-economica (expertiza tehnica, audit energetic, DALI si analiza cost-beneficiu) pentru obiectivul de investitii „Modernizare Centru Social Tarnaveni”.


             Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare Centru Social Tarnaveni, dupa cum urmeaza:


   • Valoarea totala a investiþiei (INV), inclusiv T.V.A     946.742,87  lei

în preþuri, luna iunie, anul 2010, 1 Euro = 4,2234 lei, din care :


– construcþii-montaj (C+M)                                       588.813,00 lei


 


Estimarea financiarã a lucrãrii este fãcutã pe baza cantitãþilor de lucrãri reale, pe baza preþurilor de pe piaþã, din zona municipiului Tîrnãveni.  • Eºalonarea investiþiei (INV/C+M),

         
 


Anul 1


Anul 2


Anul 3


Valoarea în lei a investiþiei inclusiv TVA


41.036,38


819.327,29


86.379,20


Valoare în lei C+M


 


584.052,58


4.760,00


.  • Durata de realizare                   13 luni.

 


            Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


                      Presedinte de sedinta


                              Coros Ioan


 


                                                                Contrasemneaza


                                                                       Secretar


                                                                   Stefan Blanaru