nr. 87 din data 26.08.2010 privind revocarea Hotararilor consiliului local al municipiului Tarnaveni nr.31/2010 si nr.81/2010.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 87/2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 august 2010;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, înregistrat sub nr.15926/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se revoca Hotararile consiliului local al municipiului Tarnaveni nr.31/2010 si nr.81/2010.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


  


                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                             Fodor Alexandru


 


 


 


                                      Contrasemneaza


                                             Secretar


                                       Stefan Blanaru