nr. 90 din data 26.08.2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Pietelor din Tarnaveni aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.75/24 iunie 2010

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 90/2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 august 2010;


          Vãzând referatul intocmit de sef serviciu Administratia Pietei Tarnaveni dl.Hosu Adrian, înregistrat sub nr.16853/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se modifica art.28 pct din Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Pietelor din Tarnaveni aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.75/24 iunie 2010 care va avea urmatorul continut:


“ Folosirea numai a mijloacelor de masurare aflate in dotarea administratiei pietei, exceptie facand agentii economici (astfel cum sunt definiti la cap.Iart.8 al.2 si 3 din prezentul Regulament) care pot folosi cantare electronice personale verficate metrologic”.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


  


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                             Fodor Alexandru


 


 


                                      Contrasemneaza


                                             Secretar


                                       Stefan Blanaru