nr. 92 din data 20.09.2010 privind aprobarea inscrierii in Colegiul Asistentilor Sociali din Romania 4 functionari publici

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ă R R E A nr.92


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 20 septembrie 2010;


          Văzând referatul intocmit de Sef serviciu Public Asistenta Sociala inregistrat sub nr.17934


          In temeiul revederilor art.8(1) si art.25 (1) din Legea nr.466/2004 privind asistentii sociali;


          În baza prevederilor art.45 al.1  din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba inscrierea in Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si plata sumelor reprezentand taxele de inscriere  in Colegiul Asistentilor Sociali din Romania pentru 4 functionari publici din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala care au studii de specialitate si care indeplinesc atributii de asistent social.


 


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 


                                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                                            Radu Ghetiu


 


 


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru