nr. 93 din data 20.09.2010 privind aprobarea organizarii anuale a evenimentului œZilele municipiului Tarnaveni 

R O M N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTĂRÂREA NR.93


 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 20 septembrie 2010;


Văzând referatul nr.17925/2010, intocmit de consilier superior Costea Rodica; 


            In baza prevederilor art.45.al.1 si 36 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 
HOTĂRĂȘTE:
 


Art.1. Se aproba organizarea anuala a  evenimentului œZilele municipiului Tarnaveni  la sfarsitul lunii august.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 


 


 


 


                                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                                            Radu Ghetiu


 


 


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru