nr. 103 din data 28.10.2010 aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2010

R O M N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTĂRÂREA NR.103/2010


 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 octombrie 2010;


Văzând referatul nr.21358/2010, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica, 


             In baza prevederilor art.45.al.1 si 36 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


 


Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2010, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni.


 


  


                                                                             Presedinte de sedinta


                                                                                        Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru


 


 


 – anexa