nr. 105 din data 28.10.2010 privind aprobarea instrainarii prin licitatie publica a 6 loturi de teren situate in Tarnaveni str. Dezrobirii, nr.15, aflate in domeniul privat al municipiului Tranaveni.

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTARAREA NR.105


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28.10.2010 ;


          Vazand referatul inregistrat sub nr. 20605 /2010 intocmit de consilier Damian Carmen- Compartiment Patrimoniu;


          In temeiul prevederilor art.36 al.5 alin b, art. 123 si art.45 al 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


ART. 1 Se aproba instrainarea prin licitatie publica a 6 loturi de teren situate in Tarnaveni str. Dezrobirii, nr.15, inscrise in  CF  51019/nr.top 51019 in suprafata de 628 mp, lot 6; CF  51020/nr.top 51020 in suprafata de 339 mp,lot 7; CF  51021/nr.top 51021 in suprafata de 478 mp, lot 8; CF  51024/nr.top 51024 in suprafata de 483 mp, lot 11; CF  51025/nr.top 51025 in suprafata de 578 mp, lot 12; CF  51026/nr.top 51026 in suprafata de 728 mp, lot 13; aflate in domeniul privat al municipiului Tranaveni.


 


          ART.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                               Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru