nr. 106 din data 28.10.2010 privind desemnearea ca reprezentanti ai consiliului local in comisia municipala Tarnaveni pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, aflate in administrarea consiliului local

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTARAREA NR. 106 din 28 octombrie 2010


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 28 octombrie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr. 18119/2010 intocmit de consilier Badea Cristina;


          In temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate private a statului si a celor de prestari servicii aflate  in administrarea consiliilor locale;


         In baza prevederilor art. 36 alin.1 si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


HOTARASTE


 


Art.1.  Se desemneaza ca reprezentanti ai consiliului local in comisia municipala Tarnaveni pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, aflate in administrarea consiliului local, care urmeaza sa fie vandute, urmatorii:


          Muth Rodica


          Blanaru Stefan


          Badea Cristina.


Se desemneaza ca supleanti in comisia municipala de vanzare a spatiilor urmatorii:


          Balint Ibica


          Popa Adnana


Art.2.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                               Incze Csaba


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru