nr. 117 din data 24.11.2010 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2010


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 117 / 2010


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedință ordinară la data de 24.11.2010,


          Vazand referatul nr.23073 /2010 intocmit de Sef Serviciu Buget-Contabilitate Ec. Muth Rodica,


          În temeiul prevederilor art.45 alin.1 si art. 36 din Legii nr.215/2001 “ Legea administrației publice locale,


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2010 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


          Președinte de ședință                                                              


       Meghesan Sorin Nicolae                                            Contrasemnează


                                                                                          Blanaru Stefan


 


 


 


 


 


 – anexa