nr. 121 din data 24.11.2010 privind aprobarea P.U.Z. pentru construire motel D+P+1E.

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 121 / 2010


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședință ordinară la data de 24.11.2010,


          Vazand referatul nr.23214/2010 intocmit de arhitect sef ing.Coros Ioan,


          In baza prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si a Legii 350/2001,


          În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legii nr.215/2001 “ Legea administrației publice locale,


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art. 1. Se aproba P.U.Z. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str. 1 Decembrie 1918 FN, proprietar SC COFIT CONSTRUCT SRL Tarnaveni,inscris in CF Tarnaveni nr.50065, nr. cad.415, in suprafata de 13600 mp. Si CF Tarnaveni nr.50067, nr. Cad. 416 in suprafata de 2300 mp. pentru construire motel D+P+1E.


Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


          Președinte de ședință                                                              


       Meghesan Sorin Nicolae                                            Contrasemnează


                                                                                          Blanaru Stefan