nr. 11 din data 27.01.2011 privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru Achizitia de terenuri intravilane

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 11 / 2011


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara la data de 27.01.2011,


          Vazand referatul intocmit de director tehnic ing. Belean Celestin  nr.884 /2011,cu privire la aprobarea Caietului de Sarcini pentru Achizitia de terenuri intravilane,


          In temeiul prevederilor art..36 din Legii nr.215/2001 “ Legea administratiei publice locale,


 


HOTARASTE


 


          Art. 1. Se aproba Caietului de Sarcini pentru Achizitia de terenuri intravilane.


Art.2.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta                                                           


Pop Ioan Constantin                                            Contrasemneaza


                                                                                   Secretar,


                                                                               Blanaru Stefan