nr. 17 din data 10.02.2011 privind aprobarea Bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2011

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                  


HOTARAREA  nr. 17 / 2011


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 10 februarie 2011;


          Vazand Referatul de specialitate intocmit de director executiv “ Directia economica , inregistrat sub nr. 2258/07.02.2011;


          In baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/28.12.2010 si a Legii finantelor publice locale nr.273/2006, asa cum a fost modificata si completata prin O.U.G.nr.63/2010;


Avand in vedere Deciziile directorului executiv a  Directiei Generale a Finantelor Publice  a judetului Mures nr.7/2011 si nr.33/2011 si a  Hotararii Consiliului Judetean Mures nr.2/2011


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Bugetul general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2011 se stabileste la venituri in suma de 27.156.438 lei si la cheltuieli in suma de 28.556.491 lei, cu un deficit in suma de 1.400.053 lei.


Deficitul in suma 1.400.053 lei se acopera din excedentul rezultat la incheierea anului bugetar 2010.


Bugetul general centralizat al municipiului Tarnaveni este structurat pe urmatoarele bugete:


1.   Bugetul local


2.   Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii


Bugetul general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2011 este prezentat in anexa formular nr.11.


 


Art.2. Veniturile totale ale Bugetului local pe anul 2011, se estimeaza la suma totala de  26.498.227 lei  si sunt structurate astfel:


 


         


VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                            26.467.472 lei


                              Din care:


 


          1).Venituri proprii(impozite si taxe)                                 6.684.650   lei


 


          2).Cote defalcate din impozitul pe venit                           6.597.000   lei


 


          3).Cote defalcate  din impozitul pe venit


 pentru  echilibrarea bugetelor locale                                         1.661.043 lei


 


 


          4).Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata          


pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul


comunelor,oraselor,municipiilor                                                10.541.000  lei


 


          5).Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata


 pentru echilibrarea bugetelor locale                                             905.957  lei


                         


          6).Subventii de la bugetul de stat                                          77.822  lei


 


 


 


VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                            30.755  lei


                              Din care:


          Venituri din capital                                                    30.755  lei   


 


          TOTAL   VENITURI                                                        26.498.227  lei


 


 


Art.3.  In structura economica,cheltuielile bugetului local pe anul 2011,se prezinta astfel:


                    

Denumire indicatori


Prevederi 2011


(lei)


 


  CHELTUIELI-TOTAL


27.703.500


                      Din care:


 


SECTIUNEA DE FUNCTIONARE


24.589.760


Din acestea:


 


Cheltuieli curente     


23.819.760


                      Din acestea:


 


– cheltuieli de personal


15.203.609


– bunuri si servicii


6.737.151


– dobanzi


736.000


– fonduri de rezerva


1.000


– transferuri curente (cultura


160.000


-asistenta sociala(aj.de incalzire, gratuitati transport  urban)


759.000


– alte cheltuieli


153.000


           -din care:


 


               burse


60.000


               asociatii si fundatii


40.000


               sustinerea cultelor


50.000


               alte actiuni sociale


3.000


Rambursari de credite interne


840.000


Plati efectuate in anii precedenti


0


 


 


SECTIUNEA DE DEZVOLTARE


3.113.740


Din care:


 


Alte transferuri curente interne


70.000


Cheltuieli de capital


3.113.740


           -din acestea:


 


   – active nefinanciare


3.113.740


                                                                                                         


Art.4. In structura functionala, cheltuielile bugetului local al municipiului Tarnaveni pe 2011 se prezinta dupa cum urmeaza:  


                                               


         

Nr.


Crt.


DENUMIRE INDICATORI


PREVEDERI


2011


I.


CHELTUIELI-TOTAL


27.703.500


 


Din care:


 


A.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE


24.589.760


B.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE


3.113.740


1.


Cap.51.02-Autoritati executive


3.818.076


2.


Cap.54.02-Alte servicii publice generale(fd.rezerva,SMURD,Serv.comunitar de ev.pers.)


307.188


3.


Cap.55.02-Tranzactii privind dat.publ.si impr.(dobanzi)


750.000


4.


Transferuri catre fondul de sanatate


0


5.


Cap.61.02-Ordine publica si sig nationala


858.746


6.


Cap.65.02-Invatamant


10.535.000


7.


Cap.66.02-Sanatate


246.474


8.


Cap.67.02-Cultura,recreere si religie


1.138.431


9.


Cap.68.02-Asigurari si asistenta sociala


2.260.246


10.


Cap.70.02- Locuinte, servicii si dezvoltare publica


1.493.906


11.


Cap.74.02- Protectia mediului


1.310.127


12.


Cap.80.02-Actiuni generale, economice


0


13.


Cap.84.02-Transporturi


4.985.306


 


Art.5. Veniturile Bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial  din venituri proprii pe anul 2011,  in suma de 818.211 lei se constituie din venituri curente in suma de 658.211 lei si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni in suma de 160.000 lei.


 


Art.6. In structura economica cheltuielile Bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial  din venituri proprii pe anul 2011, se prezinta astfel:


                                                                                                       lei


CHLETUIELI TOTAL                                                      1.012.991


Din care:


1.Cheltuieli curente                                                        1.012.991


din acestea:


a.Cheltuieli de personal                                                      221.838


b.Bunuri si servicii                                                              791.153


 


Art.7. In structura functionala cheltuielile Bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial  din venituri proprii pe anul 2011, se prezinta astfel:


 

Nr.


Crt.


DENUMIRE INDICATORI


PREVEDERI


2011


I.


CHELTUIELI-TOTAL


1.012.991


 


Din care:


 


A.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE


1.012.991


B.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE


0


1.


Cap.65.10-Invatamant


262.283


2.


Cap.67.10-Cultura,recreere si religie


232.343


3.


Cap.70.10- Locuinte, servicii si dezvoltare publica


480.624


4.


Cap.83.10- Agricultura


37.741


 


         


 


Art.8. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finantare integrala de la bugetul local conform Anexei.nr.1.


 


Art.9. Se stabileste numarul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului si  serviciile publice de interes local, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.10. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


                                                     Popa Octavian


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru