nr. 23 din data 24.02.2011 privind mandatarea primarului municipiului Tarnaveni sa negocieze incheierea unui contract avand ca obiect inchirierea autogunoierei tip MERCEDES

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTARAREA nr. 23 / 2011

 


          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2011;


Vazand referatul intocmit de consilier Damian Carmen inregistrat sub nr.2112 /2011;


          In baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T A R A ST E


          Art. 1 Se mandateaza primarul municipiului Tarnaveni sa negocieze incheierea unui contract avand ca obiect inchirierea autogunoierei tip MERCEDES. Dupa incheierea contractului, acesta se va aduce la cunostinta consiliului local.


Art.2. Se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.27/2008.


 


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                      Popa Octavian


 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru