nr. 38 din data 31.03.2011 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegației municipiului Tarnaveni la Pohlheim Germania în perioada 11-17 martie 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 38/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 31 martie 2011;


Văzând referatul nr. 6452/23.03.2011, întocmit de întocmit de ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică ;


În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligații ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.  Se aprobă cheltuielile în sumă de 5.000 lei ocazionate de deplasarea delegației aprobate prin H.C.L. nr.18 și 26/2011 și d-na Căpușan Monica, translator, la Pohlheim Germania în perioada 11-17 martie 2011.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


 


 


Contrasemnează


     Secretar,


Groza Viorel Răzvan