nr. 39 din data 31.03.2011 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor februarie și martie 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 39/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 31 martie 2011;


Văzând Referatul de specialitate nr. 6474/23.03.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza Instrucțiunilor nr. 2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, cercetării, tineretului și sportului.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor februarie și martie 2011, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


 


 


         Contrasemnează


            Secretar,


     Groza Viorel Răzvan


 


 


 


ANEXA   nr. l


La Hotararea Consiliului Local nr. 39


lei
Nr.


Unitate de invafamant


Luna februarie


Luna martie


1


Gradinita cu  program  prelungit nr. 4 Tamaveni


715,00


720,00


2


Gimnaziul de stat “Traian” Tamaveni


2.827,00


3.300,00


3


Gimnaziul de stat “Avram lancu” Tamaveni


505,00


505,00


4


Liceul teoretic “Andrei Barseanu” Tamaveni


392,00


405,00


5


Liceul “Constantin Brancusi “Tamaveni


484,00


625,00


 


TOTAL


4.923,00


5.555,00