nr. 40 din data 31.03.2011 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 40/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 31 martie 2011;


Văzând referatul nr. 6450/23.03.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/28.12.2010 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G.nr.63/2010;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2011, conform anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


Suciu Ioan


 


 


  Contrasemnează


  Secretar, 


 Groza Viorel Răzvan


 


 


 


Anexa