nr. 51 din data 28.04.2011 privind aprobarea aderarii la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREÅž a comunei Sînger din județul MUREȘ.

 


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 51/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in ședința ordinara din 28 aprilie 2011;


 Văzând referatul nr. 8583/18.04.2011, al Direcției Tehnice privind necesitatea revocării HCL nr.34/2011 si aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,


Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,


Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,


Având în vedere prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), din Legea nr. 215/2001,


În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunei Sînger din județul MUREȘ.


Art.2. Se mandatează d-l ing. Chirilă Vasile, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea Generala a Asociației, sa voteze conform Art.1.


Art.3. Se mandatează doamna Lokodi Edita EmÅ‘ke, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, sa semneze Actul adițional la Actele constitutive ale Asociației.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


 


Președinte de ședință,


       Szabo Albert                                                                                         


 Contrasemnează 


          Secretar,


Groza Viorel Răzvan