nr. 52 din data 28.04.2011 privind aprobarea žRegulamentului de organizare si funcționare a serviciului de iluminat public al Municipiului Tarnaveni ,

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 52/2011


 


 


            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din 28 aprilie 2011;


             Văzând referatul nr.8.716/20.04.2011 privind aprobarea žRegulamentului de organizare si funcționare a serviciului de iluminat public al Municipiului Târnăveni , întocmit de comisia numita prin Dispoziția nr. 1508/2010;


             În baza prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  al serviciului de iluminat public;


             În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.a, alin. (6) lit.a pct.14, art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 Art.1. Se aproba žRegulamentul de organizare si funcționare a serviciului de iluminat public al Municipiului Tarnaveni , întocmit de comisia numita prin Dispoziția nr. 1508/2010;


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Președinte de ședință,


       Szabo Albert                                                                            


 Contrasemnează 


       Secretar, 


Groza Viorel Răzvan