nr. 75 din data 30.06.2011 privind obligatia agentilor economici care colecteaza deseuri de a raporta cantitatea deseurilor colectate

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                       


 


 


HOTĂRÂREA NR.75/2011


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 30.06.2011;


Văzând referatul inregistat sub nr. 13.124/23.06.2011 întocmit de sing.Coros Elena;


În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/2001, privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare , art.9  alin. (1) lit. p)


            În baza prevederilor art.45.al.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


            Art.1. Agenții economici care realizează operatiuni de colectare a deșeurilor industriale reciclabile pe raza municipiului Tarnaveni au obligatia de  a raporta trimestrial Primariei Municipiului Tarnaveni date cu privire la cantitatea de deșeuri colectate si tipul acestora. Raportare se va face pana la data de 10 a lunii urmatoare, separat pentru deseurile provenite de la persoane fizice si persoane juridice.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuternicește Primarul Muncipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de sedință,


                   Szabo Silvia                   


 


                                                                              Contrasemnează


                    Secretar,


                         Groza Viorel Răzvan