nr. 90 din data 25.08.2011 privind modificarea cuantumului premiului de fidelitate acordat familiilor care sarbatoresc 50 de ani de casnicie

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 90/2011


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 25 august  2011;


Văzând referatul întocmit de d-na Costea Rodica – consilier în cadrul Compartimentului O.C.A.A.E din Primăria Municipiului Târnăveni, înregistrat sub nr. 15733/01.08.2011;


          În baza art. 36 alin. 2 lit. d) și art. 36  alin. 6 lit. a) pct.  2   din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată;


În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă majorarea premiului de fidelitate acordat familiilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie de la 50 RON la 100 RON, începând cu luna august 2011.


Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


 


 


                                                                                                        Contrasemnea


                                                                                                          Secretar,


                     Groza Viorel Răzvan